Swarovski rhinestones

Swarovski rhinestones

Czech rhinestone belt

The center ring

Spikes

Proprietary hardware

Proprietary hardware "Dogger"

Tag "bone"